Klachten – Tandheelkundig Centrum Holten – Holten
Tandheelkunde – Orthodontie – Implantologie
Tandheelkundig Centrum Holten
Tandheelkundig Centrum Holten

Klachten

Privacy reglement

Voor een goede mondzorgbehandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over de gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer, of voor overleg met andere mondzorgkundigen, worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier, die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt van mening is dat deze gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende)verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden worden uitgevoerd, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons  dan gerust om een verhelderend gesprek. Uw tandarts legt u op een nader te bepalen tijdstip graag nogmaals uit, waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden. Mocht u desondanks toch een klacht in willen dienen, dan bestaat er voor patiënten de mogelijkheid tot het indien van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.